0316-531262 info@kummeling.nl

Co2 Prestatieladder

Kummeling BV is sinds december 2012 gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder, per februari 2022 voor het hoogste niveau: niveau 5. Hier vindt u ons certificaat niveau 5.

Als familiebedrijf vinden wij dat wij een speciale verantwoordelijkheid hebben tegenover de volgende generaties. Wij hebben duurzaamheid dan ook hoog in het vaandel staan en willen actief een steentje bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot. Om deze reden zijn wij in 2011 met de CO2-prestatieladder van start gegaan.

De CO2 prestatieladder is een instrument van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen, zie www.skao.nl om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Doel van de CO2 prestatieladder is om bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te kennen, en voortdurend te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen onderneming en eigen projecten te reduceren. Dit instrument stimuleert bedrijven deze maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en de daarbij verworven kennis te delen, en samen met collega’s, leveranciers, opdrachtgevers en overheden te zoeken naar verdere mogelijkheden om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Meer informatie over de concrete invulling van ons bedrijf vindt u hieronder (alle gekleurde tekst bevat een link naar het onderliggende document):

 

Emissie inventaris

Het basisjaar is 2011 het referentiejaar is 2014. De organisatorische en operationele begrenzingen voor de berekeningen, de berekeningsmethodiek, gebruikte emissiefactoren etc. vindt u in het document:

Ontwikkeling emissies door de jaren

Ieder jaar en sinds 2017 ook elk halfjaar, maakt Kummeling Groen en Infra haar CO2 uitstoot inzichtelijk. De voortgang wordt afgemeten t.o.v, van het referentiejaar 2014. Onderstaand de footprint van 2014:

 

De volgende documenten tonen de ontwikkeling van de footprint over de afgelopen 4 jaar:

 

Onze laatste jaarlijkse footprint over een heel jaar betreft jaar 2021 en die vindt u hieronder, inclusief uitgebreide GHG verantwoording en plan van aanpak 2022-2024.

 

Bereikte CO2 reductie 2014 – 2022:

 

Inventarisatie materiële scope 3 emissies en ketenanalyse

 

Reductiedoelstellingen:

Scope 1:
Kummeling B.V. stoot in 2024 ten opzichte van 2014: 10 ton CO2 per € 100.000 bruto marge minder uit
(-23%). Dit is een jaarlijkse reductie van 1 ton CO2 / € 100.000,– bruto marge.

Scope 2:
Kummeling is t/m 2024 CO2 neutraal in scope 2, 100% reductie t.o.v. 2014.

Scope 3:
Kummeling BV stoot in 2024 25% minder CO2 uit t.o.v. 2020.

 

Management & communicatie:

 

Verder vindt u de selectie en deelname aan initiatieven: